پچ پنل smart unloaded utp 24p

  • پچ پنل بدون کیستون دارای 24 عدد پورت آزاد


  • نوع پچ پنل: UNLOADED PATCH PANELS -smart

  • تعداد کیستون قابل نصب: 24

  • سایز قرارگیری در رک    : 2U

  • رنگ: مشکی