پچ پنل لگراند legrand .utp.cat6.24p

  • بدون نیاز به ابزار نصب (Toolless )


  • دارای 24 عدد کیستون

  • بدون نیاز به پیچ و مهره برای نصب در رک

  • بدون شیلد – UTP